GÜNEY EMAR KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KORUNMASINA İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

GÜNEY EMAR KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KORUNMASINA İLİŞKİN ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterilerimiz,

Güney Emar Tıbbi Görüntüleme Merkezi, (“Güney Tıbbi Görüntüleme Merkezi İnşaat Hayvancılık Tarım San. Ve Tic.Ltd.Şti.” veya “Şirket”) siz ziyaretçilerimizin bilgi ve kişisel verilerinin güvenliği Güney Emar ailemiz için büyük önem taşımaktadır. Ziyaretçilerimizin, iş ortaklarının ve ilişki içerisinde bulunduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) sizleri bilgilendirmek amacıyla dikkatinize sunulmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)'nun 10. maddesi çerçevesinde Güney Emar'a, tıbbi görüntüleme hizmeti, hizmet ile bağlantılı teşhis ile bağlantılı diğer görüntüleme hizmetleri hakkında teklif sunulması, tıbbi görüntüleme hizmetine ilişkin hekimlik sözleşmesi kurulması ve/veya tıbbi görüntüleme hizmeti sözleşmesinin ifası, iş ve sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin süreçlerinin yürütülmesi kapsamında sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel Veri(ler)”) işlenmesine ve bunlara ilişkin haklarınıza dair Güner Emar Tıbbi Görüntüleme Merkezi'nin “Veri Sorumlusu” olarak; aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Güney Emar Tıbbi Görüntüleme Merkezi, kişisel verilerinizin işlenmesi bakımından KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haizdir. Kişisel Veriler, Güney Emar tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilmekte ve güvenli bir şekilde muhafaza edilebilmektedir.

İŞLENEN VEYA KANUNEN İŞLENMESİ GEREKEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, müşterilerimizin ad, soyad, kimlik bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi, ikametgâh adresi; müşteri ilişkileri-çağrı merkezi kayıtları; fatura, e-fatura, gişe makbuz ve dekontlarındaki bilgiler; talep bilgisi; işletme içerisinde ortak alanlarda müşterinin görüntüsü, görsel kayıtlar, internet sitesinde yer alan log kayıtları ve IP adresleri ve sair kişisel verileriniz işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, T.C. Anayasa'nın 20. maddesine ve KVKK'nın 4. maddesine uygun olarak veri sorumlusu Güney Emar tarafından;

  1. İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması,
  2. Ticari ve/veya iş stratejilerin planlanması,
  3. Merkezimiz bünyesinde yapılan ziyaretçi toplantıları, tıbbi görüntüleme hizmetine ilişkin sözleşme teklifleri, raporların hazırlanması ve sair tıbbi görüntüleme hizmeti için sunulan tekliflerin incelenmesi,
  4. Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi,
  5. Tıbbi Görüntüleme hizmeti sözleşmesinin kurulması ve/veya ifası,
  6. Hasta ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
  7. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili belgeleri imzalayan tarafların imza yetkilerinin tespiti ve kontrolü,
  8. Her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, vergi numarası, fatura bilgileri ve diğer bilgilerin kaydı, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi,
  9. İşe alım süreçlerinde adayların değerlendirilmesi
  10. Uyuşmazlıklarda yetkili ve görevli yargı mercilerine, Sağlık Bakanlığı'na ve Türk Tabipler Birliği ve Antalya Tabip Odası'na bilgi verilmesi

amaçları ile işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Veriler, Güney Emar tarafından başta veteriner hekimlik sözleşmesi ve hastanın tedavisine ilişkin takibinin yapılması, Güney Emar ile tıbbi görüntüleme hizmeti sözleşmesi kurulması ve/veya sözleşmenin ifası olmak üzere etkin iletişime uygun araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, bu kapsamda Güney Emar'ın tıbbi görüntüleme hizmet sözleşmesi ve tıbbi görüntüleme hizmetine ilişkin faaliyetini düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmeliklerden doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel veriler, Güney Emar Tıbbi Görüntüleme Merkezi tarafından KVKK'nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bu nedenle, 4857 sayılı İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Hasta Hakları Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Güney Emar Tıbbi Görüntüleme Merkezi, kişisel verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak ve yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verileri işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup kişisel verileri KVKK'da ve işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, KVKK ve tıbbi görüntüleme hizmetini düzenleyen mevzuatlar nedeniyle saklama mecburiyeti bulunan hâller saklı olmak üzere, re' sen veya ilgili kişinin talebi üzerine KVKK m. 7 uyarınca silecek veya yok edecek veya anonim hâle getirecektir. İlgili politikalara, internet sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ve “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” üzerinden erişebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel Verileriniz, tarafından işbu Aydınlatma Metni'nde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve bunlara ek olarak aşağıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Kanun'un 8. maddesine ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan, hukuki, teknik ve mali denetimleri amacıyla iş ortaklarına, avukatlarına ve yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına, Türk Tabipler Birliği ve Antalya Tabip Odası'na, Sağlık Bakanlığı İl Müdürlüklerine ve ilgili kurumların sorumlu hekimlerine aktarılabilecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz, KVKK'nın 9. maddesi uyarınca Güney Emar Tıbbi Görüntüleme Merkezi tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, ancak Kanun'da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Kurul tarafından belirlenen önlemlerin de alınması ve üçüncü fıkrada öngörülen şartların sağlanması suretiyle, kanunlarında açıkça öngörülmüş olması hâlinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir. Kişisel sağlık verileri; birinci fıkrada öngörülen haller dışında ancak anonim hâle getirilmek suretiyle aktarılabilir. Kanun ile belirlenmiş olan görev ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere veri talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık veya bağlı kurum ve kuruluşları arasında yapılacak olan “kişisel sağlık verilerine ilişkin” veri aktarımı; aktarımın usulünü ve diğer gerekli hususları belirleyen bir protokol aracılığı ile yapılır.

Kişisel verilerinizin yurtiçine veya yurtdışına aktarılması hâlinde gereken tüm teknik ve idari tedbirler Güney Emar tarafından alınmaktadır. Ayrıca veri aktarımı yapan üçüncü kişilerin de gerekli teknik ve idari tedbirleri aldıkları konusunda taahhüt alınmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metninde açıklanan kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması, aktarılması, imha edilmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi konularında taleplerinizi kisiselveri@guneyemar.com elektronik posta adresinden veya aşağıda yer alan adresimizden yazılı olarak iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, KVKK m. 13 gereği Güney Emar tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

VERİ SAHİBİNİN BAŞVURUSU

İlgili kişi, KVKK'nın uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. Veri Sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün (30) içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVKK madde 13 uyarınca Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret KVKK madde 13/3 uyarınca ilgiliye iade edilir.

VERİ SORUMLUSU BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU ADRESİ

İşbu Aydınlatma Metninde açıklanan hususlar, kişisel verilerinizin KVKK kapsamında ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgi almak için internet sitemizde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu'nu, kisiselveri@guneyemar.com elektronik posta adresine göndererek veya aşağıda yer alan adresimize yazılı olarak iletebilirsiniz.

Adres : Bahçelievler 100. Yıl Bulv. Zaman Apt. No:67 D:1, D:2, 07050 Muratpaşa/Antalya

Onay Veren: Işılay Yörük (Avukat)

Hazırlama Tarihi: 24.05.2022

Revizyon Tarihi: 01.06.2022

antalya web tasarım