İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

GÜNEY EMAR

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

İnternet Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni (Metin), Varlık Mah. 100. Yıl Bulv. Zaman Apt. No:67 D:1, D:2, 07050 Muratpaşa/Antalya adresinde faaliyet gösteren veri sorumlusu Güney Tıbbi Görüntüleme Merkezi İnşaat Hayvancılık Tarım San. Ve Tic.Ltd.Şti (“Güney Emar” veya “Kurum” olarak anılacaktır.) tarafından işletilen ve yönetilen http://www.guneyemar.com/tr ‘a isimli internet sitesine (“Site”) giren Ziyaretçilere, Site aracılığıyla sunulan hizmetler kapsamında herhangi bir şekilde Ziyaretçilerden elde edilen ve/veya edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekilleri hakkında Ziyaretçiyi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Şirket, kişisel verileri; Site, sosyal medya hesapları, e-posta, posta, call center, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, Kanun'da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve bu Metin'de belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda toplamaktadır.

Ziyaretçiler Site aracılığıyla sunulan hizmetler kapsamında ve herhangi bir şekilde, Site'yi ziyaretleri sırasında Site tarafından çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımına ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.

  1. İlgili Kişi, Veri Kategorileri ve Veri Türleri

Kimlik Bilgisi

Cinsiyet, yaş grubu

İşlem Güvenliği

IP adresi, ID bilgisi, log işlemi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, işlem tarihi ve saati.

Lokasyon Bilgisi

Platformlara erişilen lokasyonun bilgisi

Pazarlama

Site gezinme bilgileri, geçmiş kullanım bilgileri, alışveriş/kampanyaya verilen tepki bilgileri, hobiler, alışveriş tercihleri, çerez sahibi üçüncü partinin şirket üzerinden

topladığı diğer çerez kayıtları

  1. Hukuki Sebepler

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, veri sahiplerinin bu verileri şirkete açıklamasına konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun'un 4. maddesinde yer alan ve bu Metin'de de tekrarlanan şartlara ve ilkelere uygun olarak; Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahlinde işlenebilecektir. Her bir veri kategorisi bakımından söz konusu olan hukuki sebeplere, aşağıda açıkça yer verilmiştir:

Kimlik Bilgisi

İşlem

Güvenliği

Lokasyon

Bilgisi

Pazarlama

•Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu

olması,

•Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmesi.

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Bu Metin kapsamında veri sahiplerinin 2. maddede yer alan kişisel verileri, bu Metin'de belirtilen genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

Kimlik Bilgisi

İşlem

Güvenliği

Lokasyon

Bilgisi

Pazarlama

• Firma ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

• Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi

• Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

  1. Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirket, veri sahiplerine ait elde ettiği kişisel verileri Şirketin Platformları üzerinden sunduğu hizmetleri ifa etmek amacıyla ve Metin'de beyan ettiği yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla yurt içindeki sunucularına ve tedarikçilerine aktarabilir. Şirket ayrıca veri sahiplerine ait kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla üçüncü kişilere aktarabilir:

• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

• Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi

• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla depolama hizmeti alınan tedarikçiler ile bilgilerin paylaşılması;

• Site kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması amacıyla tedarikçilerle paylaşılması.

  1. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, verilerinizin ne şekilde toplandığına, işlendiğine ve saklandığına ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla, “Veri Sahibine Başvuru Formu”nu doldurarak, Şirket e-posta adresi kisiselveri@guneyemar.com üzerinden güvenli elektronik imza ile; kişisel e-posta adresiniz üzerinden Formu iletmek suretiyle; Veri Sorumlusu'nun Başvuru Formunda yer alan adresine şahsen veya noter vasıtasıyla yazılı başvurarak gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili taleplerinizi iletebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirket, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususların açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz hususun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi vekâletname yoluyla belgelendirmeniz, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi ibraz etmeye yarayan belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

  1. Metin'de Yapılacak Değişiklikler

Şirket, bu Metin'de her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni metnin internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

antalya web tasarım