İŞLETMEDE YER ALAN KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİNE (CCTV) İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ VE VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

İŞLETMEDE YER ALAN KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİNE (CCTV) İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ VE VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Değerli Ziyaretçimiz;

Kişisel verileriniz; Güney Emar tesislerinde yer alan giriş-çıkış kayıtlarının tutulması, tesislerin ve tesislerde bulunan kişilerin (personel, ziyaretçi) güvenliğini sağlamak, hukuki ve ticari güvenliğin temini, yetkili kurum ve kuruluşlar ile ilgili mevzuatlar gereği paylaşımı zorunlu bilgileri paylaşmak ve faaliyetlerin yasal sınırlar içerisinde takibi ve denetimi, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amaçlarıyla kapalı devre kameralar (CCTV) ile kaydedilmekte ve işlenmektedir. Topladığımız kişisel verilerinizi, KVKK`nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, tarafımıza bu alanda hizmet veren hizmet sağlayıcılarımıza; adli bir olayın gerçekleşmesi veya hukukî bir uyuşmazlığın ortaya çıkması hâlinde yetkili makamların yazılı talepleri hâlinde işletmemizde bulunan kamera kayıtları yalnızca ilgili yetkili makamlarla veya kolluk kuvvetleriyle paylaşılmaktadır. Aksi takdirde, söz konusu kamera kayıtları, Şirketimizin VERBİS'te yer alan azamî saklama süresinin sona ermesiyle birlikte Kanun'a uygun bir şekilde imha edilmektedir.

T.C. Anayasa'nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK'nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Güney Emar bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Aydınlatma Metni ile Prime Animal Hospital söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.

Kişisel veri sahipleri, Veri Sorumlusu'na başvurarak KVKK m. 11 uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

VERİ SAHİBİNİN BAŞVURUSU

İlgili kişi, KVKK'nın uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. Veri Sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVKK m. 13 uyarınca Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret KVKK m. 13/3 uyarınca ilgiliye iade edilir.

VERİ SORUMLUSU BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU ADRESİ

İşbu Aydınlatma Metninde açıklanan hususlar, kişisel verilerinizin KVKK kapsamında ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgi almak için internet sitemizde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu'nu, kisiselveri@guneyemar.com elektronik posta adresinden veya aşağıda yer alan adresimize yazılı olarak iletebilirsiniz.

Şirket : Güney Tıbbi Görüntüleme Merkezi İnşaat Hayvancılık Tarım San. Ve Tic.Ltd.Şti

Adres : Varlık Mah. 100. Yıl Bulv. Zaman Apt. No:67 D:1, D:2, 07050 Muratpaşa/Antalya

Tel : +90 242 243 68 67

E-posta : kisiselveri@guneyemar.com

antalya web tasarım