VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

İLGİLİ KİŞİ VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

Lütfen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)'na uygun olarak, Şirketimiz Güney Tıbbi Görüntüleme Merkezi İnşaat Hayvancılık Tarım San. Ve Tic.Ltd.Şti. (“Güney Emar” veya “Şirket” olarak anılacaktır) yönelteceğiniz talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak tarafımıza iletiniz.

Yaptığınız başvuruyu, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veya anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle tarafımıza ilettiğiniz telefon numarası veya e-posta adresi üzerinden iletişime geçeceğiz.

Şirketimiz, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin engellenmesi, bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak, bilgi ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Veri Sahibine Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması hâlinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuka veya mevzuata aykırı, yanıltıcı veya hatalı, kötü niyetli başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında, yapmış olduğunuz başvuruya ilişkin cevabımızın 10 (on) sayfayı geçmesi halinde, 10. (onuncu) sayfadan sonraki her bir sayfa için 1 (bir) Türk Lirası işlem ücreti uygulanacaktır.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

• Şahsen başvuru ile,

• Noter aracılığıyla,

• Şirketimiz e-posta adresine gönderilmek suretiyle,

başvuru sahibince kimliğini kanıtlar belgeler ile tarafımıza iletilebilecektir. Başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/vasisi, vekili olduğunu gösterir belgeleri/vekâletname gibi) de başvurunun ekinde gönderiniz.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat Şirket merkezimize gelerek kimliğini ibraz etmek veya kimlik yerine geçecek belge ile başvurması)

Varlık Mah. 100. Yıl Bulv. Zaman Apt. No:67 D:1, D:2, 07050 Muratpaşa/Antalya

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Varlık Mah. 100. Yıl Bulv. Zaman Apt. No:67 D:1, D:2, 07050 Muratpaşa/Antalya

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

E-posta yoluyla başvuru

kisiselveri@guneyemar.com

E-posta'nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri

Adı-Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Adres:

Telefon Numarası:

E-posta Adresi:

  1. Şirketimiz ile Olan İlişkiniz

Şirketimiz İle Olan

İlişkiniz:

  1. Talep Hakkında Açıklama

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) *

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

*Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/vasisi, vekili olduğunu gösterir belge, vekâletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.

* Açıklamalarınız için ek bir kağıdın kullanılması hâlinde de bu ek kağıda da talep edilen bilgileri yazmanız ve imzalamanız gerekmektedir.

antalya web tasarım